Algemene
voorwaarden

Munerix BV, in deze algemene voorwaarden aangeduid als "Munerix", is een vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0711.777.882 en maatschappelijke zetel te Gentstraat 188, 8770 Ingelmunster.

Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en/of de levering van producten door Munerix, haar beherende vennoten, haar partners, haar medewerkers en haar personeel, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant. Het plaatsen van een bestelling of een opdracht tot dienstverlening geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden.

Afwijkingen op deze voorwaarden zijn enkel geldig indien zij door Munerix schriftelijk werden aanvaard, hetzij door de opname ervan in de bijzondere voorwaarden in de offerte van Munerix, hetzij doordat zij het voorwerp uitmaken van een specifieke dienstverlenings­overeenkomst tussen de partijen. In dat geval blijven deze algemene voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken.

Rechten en plichten

De verbintenis die Munerix levert in haar dienstverlenings­overeenkomsten is steeds een inspannings­verbintenis die Munerix tot haar beste vermogen zal uitvoeren. Dit is in geen geval een resultaten­verbintenis.

Prestaties en prijzen

De prijzen van diensten en/of producten, hetzij vermeld in de offerte van Munerix, hetzij te raadplegen op de online webshop, zijn uitgedrukt in euro en exclusief btw, leverings- en transportkosten en andere door de klant verschuldigde taksen en kosten.

De prestaties voortvloeiend uit dienstverlenings­overeenkomsten worden vergoed aan de overeengekomen uurtarieven die jaarlijks kunnen worden geïndexeerd. De overeengekomen uurtarieven zijn uitgedrukt in euro en exclusief btw, uitgaven en verplaatsings­vergoedingen. Voor verplaatsingskosten geldt een vast tarief van € 0,50 per kilometer dat bij facturatie afzonderlijk in rekening wordt gebracht.

Facturatie en betaling

Facturatie zal op digitale wijze verlopen, gericht aan de maatschappelijke zetel van de klant tenzij voorafgaand een ander facturatieadres werd afgesproken. Facturen dienen te worden betaald door middel van overschrijving op het door Munerix opgegeven rekeningnummer met vermelding van de referentie en binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur.

Protest tegen een factuur dient binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven en met duidelijke motivering van de reden van de betwisting kenbaar te worden gemaakt ter zetel van Munerix. De afwezigheid van een tijdig protest geldt als onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

Facturen die op de vervaldag niet zijn voldaan, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlintrest ten belope van 1% per maand en geven Munerix het recht op een schadevergoeding forfaitair begroot op 10% van het openstaande saldo, zonder dat deze lager kan zijn dan € 125,00. Deze tarieven en kosten zijn exclusief btw.

Het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting maakt alle andere nog niet vervallen facturen en openstaande saldi van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalings­voorwaarden.

Alle kosten inzake incasso, ingebrekestelling of kosten verbonden met de invordering zijn ten laste van de klant en worden afzonderlijk gefactureerd onverminderd de hierboven bedongen intresten en de schadevergoeding.

In elk geval van achterstallige betaling en onverminderd het bovenstaande behoudt Munerix het recht om alle overeengekomen prestaties zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, ongeacht of deze voortvloeien uit bestaande of toekomstige overeenkomsten, en deze pas te hervatten vanaf de regularisatie van de betaling.

Geschillen

Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle betwistingen van onderhavige voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.