Privacy​verklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Munerix van het hoogste belang en zien wij als een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. In deze privacyverklaring wordt op gedetailleerde wijze uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "GDPR").

De verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Munerix BV, met ondernemingsnummer 0711.777.882 en maatschappelijke zetel te Gentstraat 188, 8770 Ingelmunster ("Munerix", "wij" of "ons"). Dit houdt in dat wij informatie gebruiken aan de hand waarvan u geïdentificeerd wordt of kan worden. Het begrip verwerken dient in ruime zin te worden geïnterpreteerd en kan slaan op het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken... van uw persoonsgegevens. Voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kunt u steeds gebruik maken van het contactformulier.

Verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op proportionele wijze voor diverse doeleinden, waarbij de gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is om het beoogde doel te realiseren:

 • Voor het algemeen klanten- en leveranciersbeheer;
 • Voor de algemene en financiële administratie, met inbegrip van facturatie;
 • Om contact op te nemen indien dit vereist is om onze overeenkomsten en dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Om onze goederen, diensten of adviezen te kunnen leveren en implementeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze goederen en diensten;
 • Om u te informeren over onze professionele en sociale activiteiten, of andere onderwerpen die u kunnen aanbelangen;
 • Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
 • Om de veiligheid van klanten, werknemers, medewerkers en activiteiten te kunnen garanderen;
 • Om wettelijke of reglementaire verplichtingen na te komen;
 • Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist.

Duurtijd van bewaring

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor deze gegevens worden verzameld en verwerkt. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn worden de persoonsgegevens geanonimiseerd of gewist.

Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgegevens desgevallend nog zeven jaar bijgehouden gelet op de wettelijke bewaartermijnen en de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Munerix die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen. Met alle derde partijen of verwerkers die dienen in kennis gesteld te worden van uw persoonsgegevens wordt steeds een verwerkersovereenkomst afgesloten.

De verstrekking van uw persoonsgegevens aan verwerkers of gelieerde partners gebeurt uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met uw onderneming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt.

In het kader van een vacature of opdracht kan, na uw expliciete toestemming, uw kandidatuur wel voorgesteld worden aan potentiële werkgevers of klanten.

In geen enkel geval vindt overdracht plaats van uw persoonsgegevens aan landen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Op geen enkel moment worden uw persoonsgegevens verkocht of verhuurd aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Munerix.

Rechten van de betrokkene

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u onderstaande rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens die door Munerix worden verwerkt;
 • Recht op rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens als u vaststelt dat deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen waarvoor geen gegronde reden meer bestaat om deze te verwerken;
 • Recht om, voor zover mogelijk, in bepaalde gevallen een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Recht om uw persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat;
 • Recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden;
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.

Voormelde rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een duidelijk verzoek in te dienen via de contactpagina. Vermeld in uw verzoek op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij met u contact kunnen opnemen. U dient er zich van bewust te zijn dat wij uw identiteit zullen verifiëren en u de nodige bewijsmaterialen zal moeten aanleveren, zoals een kopie van uw identiteitskaart.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij Munerix wordt u nooit onderworpen aan een besluit dat uitsluitend berust op een geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder profilering, en dat rechtsgevolgen heeft voor u of u aanmerkelijk zou kunnen treffen.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de ongeoorloofde wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Munerix aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Klachten en escalatie

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat uw persoonsgegevens volgens de wet worden verwerkt. Alle voorschriften zoals opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit worden door Munerix gevolgd. Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, verzoeken wij u eerst met ons contact op te nemen.

Indien u het noodzakelijk acht uw klacht in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te escaleren of indien u een procedure wenst op te starten voor een bemiddeling, dan kunt u zich wenden tot de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen en beschikbaarheid

Munerix heeft het recht om deze privacyverklaring op elk ogenblik te wijzigen. De wijzigingen worden op onze website gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte kan blijven van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wijzigingen treden onmiddellijk in werking na publicatie op onze website. Deze privacyverklaring werd het laatst aangepast op 30 January 2021.